Gå til hovedindhold

Købsbetingelser for First Hotels gavekort

Book ophold

Fleksibel på datoer? Vis i lavpriskalender
Ved booking af mere end seks rum, tag direkte kontakt med hotellet. Specielle bookingvilkår kan gælde.

Købsbetingelser for First Hotels gavekort

Her finder du gældende vilkår for køb af First Hotels gavekort.

1. Køb af First Hotels Gift Card

Du skal være over 16 år for at bestille et gavekort.

Du kan bestille gavekortet online på vores hjemmeside, eller du kan købe kortet i receptionen på alle First Hotels i Skandinavien.

En bestillingsbekræftelse sendes til din e-mailadresse, når betalingen er modtaget.

First Hotels påtager sig intet ansvar for stjålne gavekort, uautoriseret brug samt mistet eller på anden måde bortkommet gavekort. Som køber er du selv ansvarlig for, at den opgivne adresse er korrekt, samt at modtager lovlig kan benytte gavekortet.

First Hotels påtager sig intet ansvar i forbindelse med gavekort, som af forskellige årsager ikke benyttes. Som køber er du selv ansvarlig for at gøre modtager opmærksom på de vilkår, som gælder for gavekortet.

Køber har ikke fortrydelsesret ved køb af gavekort, og du afgiver samtykke til, at denne aftale opfyldes fra begge parters side, således at reglerne om fortrydelsesret ved fjernsalg af finansielle tjenester ikke kommer i anvendelse. Videresalg af gavekort er ikke tilladt.

2. Definitioner

Kortet er First Hotels Gift Card. Kortholder er den, som til enhver tid er retmæssig modtager og indehaver af First Hotels Gift Card. Kortudsteder er Valitor HF, som er ansvarlig udsteder af Kortet. Saldo er det beløb, som er tilgængelig til varekøb med Kortet. Salgsstedet er et First Hotel eller First Hotels hjemmeside, hvor Kortet sælges og aktiveres. Brugsstedet er et First Hotel i Skandinavien eller First Hotels hjemmeside, hvor Kortholder kan benytte Kortet til køb af First Hotels tjenester.

3. Beskrivelse af tjenesten

First Hotels Gift Card (Kortet) er et forhåndsbetalt gavekort. Der kan kun foretages indbetaling på kortet en enkelt gang, og ved købstidspunktet er kortets udstedelsesbeløb aktiveret og klar til brug. Det er kun det beløb, som til enhver tid er indestående på Kortet (Saldo), som kan benyttes til varekøb.

Kortet kan benyttes på First Hotels hjemmeside og på alle First Hotels i Skandinavien. Kortet kan hverken benyttes til kontanthævning i automater eller byttes til kontanter.

Saldo kan benyttes i 12 måneder fra aktiveringsdato. Kortet udløber den måned og det år, som fremgår af Kortets forside. Saldo på Kortet betragtes som elektroniske penge efter norsk lov, og der gives således ikke renter.

4. Før brug af dit kort

Før kortet benyttes, skal du underskrive kortets bagside.

Gem købskvitteringen og noter dit Kort-ID, som står på bagsiden af kortet. Opbevar dette separat som reference, såfremt Kortet mistes eller bliver stjålet eller ødelagt.

5. Brug af kortet

Kortet benyttes på hotellernes betalingsterminaler og ved underskrift. På First Hotels hjemmeside benyttes kortinformation (kortnummer, udløbsdato og CVV). Vælg Master som korttype. Ved betaling med underskrift på hotellerne skal Kortholder efter anmodning kunne fremvise gyldig legitimation.

Kortholder bør sørge for at få udleveret genpart af underskrevet nota, efter at transaktionen er gennemført.

Indsigelser vedr. køb af varer og tjenester med Kortet skal rettes til Brugsstedet, hvor varen eller tjenesten er købt. Sådanne indsigelser kan ikke rettes mod Kortudsteder. I den udstrækning Kortholder bestrider rigtigheden af en betaling, skal Kortholder klage til Kortudsteder uden ugrundet ophold, efter at denne er blevet bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, forholdet.

6. Mistet kort/Spærring/Ødelagt kort

Mistet kort refunderes ikke med mindre Kortholder er i besiddelse af Kort-ID samt kvittering for køb. Dersom Kortet er mistet, skal Kortholder melde dette til First Hotels. Kortudsteder har ret til at nægte udstedelse af et nyt erstatningskort, dersom Kortholder ikke kan sandsynliggøre, at Kortholder er rette indehaver af kortet. Defekte kort kan erstattes ved indlevering af Kortet til Udsteder. Saldo vil blive overflyttet til det nye kort, der udstedes til Kortholder uden beregning.

7. Pas på kortet

Kortet anses som personligt. Kortholder er selv ansvarlig for, at Kortet eller Kortinformationen ikke overdrages eller på anden måde overlades eller bruges af andre. Kortholder må selv påse, at uvedkommende ikke får Kortet i hænde.

Kortholder skal umiddelbart efter modtagelse underskrive kortets bagside.

Såfremt Kortholder mister kortet, eller hvis Kortet bliver stjålet, vil Kortet ikke blive erstattet. Saldo på Kortet vil som følge deraf gå tabt, såfremt Kortholder ikke kan fremlægge købskvittering eller på anden måde kan sandsynliggøre, at Kortet har været i Kortholders besiddelse.

8. Erstatningsansvar

Hvis Kortholder bliver skadeslidende på grund af fejl eller mangler fra Kortudsteders side, vil Kortudsteder være ansvarlig for direkte tab af Saldo på Kortet. Kortudsteder er ikke ansvarlig for andre udgifter, som Kortholder måtte være påført (f.eks. tab af omdømme).

Saldo på Kortet er ikke at betragte som et indskud hos Kortudsteder og følgelig ikke sikret gennem Norske Bankers Sikringsfond.

9. Overdragelse af aftaleforhold

Kortudsteder har til enhver tid ret til at overføre rettigheder og pligter som følge af aftalen til et andet firma, forudsat at Kortudsteder varsler om dette på sine websider mindst to måneder forud.

10. Spærring af Kortet

Kortudsteder har ret til at spærre et Kort straks, hvis der foreligger mistanke om bedrageri, misbrug af et Kort samt andre sikkerhedsmæssige årsager, eller hvis der foreligger årsager som Kortudsteder er lovpålagt at følge. Kort vil kunne genåbnes eller saldo flyttes til et nyt kort, når der ikke længere foreligger årsager til spærring af kort som beskrevet ovenfor.

11. Gyldighedsperiode

Saldo på Kortet er gyldig i 12 måneder (365 dage) fra aktiveringsdato. Kortet kan ikke benyttes til køb efter dette tidspunkt. Efter udløb tilfalder restværdien på Kortet First Hotels.

12. Krediteringer

Krediteringer af Kortet, som overstiger det oprindelige indbetalingsbeløb, eller som mangler en modpost i form af et varekøb, anses som grund til spærring. Kortet kan ikke benyttes efter spærretidspunktet. Spærrede Kort kan åbnes eller indløses ved, at Kortholder legitimerer sig overfor Kortudsteder med Kort-ID samt købskvittering.

Krediteret beløb, som overstiger Kortets maksimale indskudsbeløb, vil altid blive indrapporteret til myndighederne, og ved brud på vilkårene kan Kortudsteder i henhold til lovpålagte rutiner politianmelde forholdet.

13. Gebyrer

Varekøb

Køb med Kortet er gratis.

Varekøb i anden valuta

I tilfælde af betaling med Kortet i anden valuta end den som Kortet er udstedt med vil transaktionsbeløbet på salgsnotaen blive omregnet fra brugerlandets valuta til norske kroner samme dag som beløbet afregnes mellem udenlandsk bank og Kortudsteder. Ved omregning bruges markedskursen for køb/salg af valuta plus en omregningsafgift.

Månedsgebyr

Kortet har ingen månedsgebyrer.

Saldo og transaktionsoversigt

Tjek saldo og transaktioner her. Tjenesten er gratis.

14. Klager og reklamationer

Hvis Kortholder mener, at servicetjenesten ikke er i henhold til gældende vilkår, kan reklamationer over dette sendes til First Hotels.

15. Vilkårsændringer

First Hotels forbeholder sig retten til at ændre vilkårene. Vilkårene er gældende fra udgivelsesdato.

Dato: 30.08.2018